BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỘI TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ VIỆT NAM


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


GIỚI THIỆU VIỆN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
(Theo Quyết định phê duyệt số 10-62/QĐ-VAYSE/VPNB ngày 20/9/2010
của Ban Chấp hành TW Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam)

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Chỉ thị số 42/CT-TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên Hiệp các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam;
- Luật Khoa học và Công nghệ;
- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Quyết định số 47/2004/QĐ-BNV ngày 05/07/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, về việc cho phép thành lập Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam;
- Điều lệ Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 74/2004/QĐ-BNV ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Quyết định số 829/QĐ-LHH ngày 26/9/2004 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, về việc công nhận Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Cộng nghệ trẻ Việt Nam;
- Giấy thoả thuận trú đóng và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, số 34/SNV-TĐ ngày 08/9/2009 do Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Hội Trí thức Khoa học và Cộng nghệ trẻ Việt Nam;
- Quyết định số 10-12/QĐ-VAYSE/TC ngày 15/9/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Cộng nghệ trẻ Việt Nam , về việc phát triển các tổ chức nghiên cứu khoa học – công nghệ khu vực phía nam;
- Quyết định số 10-61/QĐ-VAYSE/VPNB ngày 20/9/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Cộng nghệ trẻ Việt Nam, về việc thành lập Viện Doanh nghiệp Việt Nam;

2. CHỨC NĂNG
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế;
- Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học kinh tế, quản trị doanh nghiệp với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam và các viện khoa học, trường đại học trong nước và nước ngoài;
- Tổ chức, giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Viện;
- Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức và nghiên cứu viên thuộc Viện.

3. NHIỆM VỤ
- Nghiên cứu chiến lược phát triển doanh nghiệp, phương án kinh doanh và ứng dụng phát triển doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ, đào tạo trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp;
- Tổ chức thu thập, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển hệ thống mạng doanh nghiệp Việt Nam. Khảo sát, đánh giá và chứng nhận phù hợp theo hệ thống năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam;
- Thực hiện tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng dự án đầu tư, tiếp thị, nghiên cứu thị trường, phát triển uy tín thương hiệu, chất lượng hàng hóa, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Đào tạo nguồn nhân lực lao động lành nghề, nguồn nhân lực quản lý, lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp theo hình thức tập trung, không tập trung, đào tạo từ xa và đào tạo trực tuyến (e-learning)
- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài trong việc nghiên cứu, trao đổi cán bộ khoa học, đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận và cung cấp thông tin kinh tế theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. QUYỀN HẠN
- Viện có quyền chủ động cao trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, tài chính, cơ cấu tổ chức và quan hệ quốc tế;
- Vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức thành viên khác trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam triển khai các hoạt động chung, phát huy sức mạnh tổng hợp trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng;
- Tham gia các tổ chức khoa học, công nghệ tại khu vực và quốc tế trong phạm vi pháp luật quy định.

5. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
- Hội đồng Khoa học là Tổ chức tư vấn cho Viện trưởng trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo;
- Tổ chức thẩm định, xây dựng các đề tài, dự án phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, đa ngành và mức độ phức tạp cao;
- Thành viên Hội đồng Khoa học gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Giám đốc trung tâm trực thuộc Viện, một số nghiên cứu viên, nhà khoa học ở trong và ngoài Viện;
- Viện trưởng ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên Hội đồng Khoa học;
- Viện trưởng quyết định chế độ làm việc và tổ chức họp thường kỳ, bất thường của Hội đồng Khoa học.

6. THÔNG TIN LIÊN LẠC
VIỆN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Phòng 1202 Vinexad, lầu 12, tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:+84 (8) 666.04.155 * Fax::+84 (8) 38.10.76.16

VĂN PHÒNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
5/49 Nguyễn Cửu Đàm, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:+84 (8) 38426138 * Fax:+84 (8) 38426038
Email: info@sbmf.vn * Website: www.vietnamenterprises.vn
Diễn đàn Giao Thương: www.sbmf.vn

Loading...