Thông tin mô tả
Công Dùng:
+  Đối với cây lúa: Tuỳ theo năng suất từ 7 – 8,5 tấn/ha (250 – 300 kg/sào) mà bón theo công thức: Loại 5.10.3: Bón lot sâu trước khi bừa kép 600kg – 700 kg (25kg/sào 360m2). Loại 10.10.5: Bón cho lúa năng suất từ 7 – 10 tấn/ha (250 – 350 kg/sào) bón lót sâu khi bừa kép 500kg – 700 kg/ha (18kg – 25 kg/sào).
+  Đối với cây rau, màu: Tuỳ theo năng suất mà có thể bón mức tương đương như bón cho lúa hoặc cao hơn. Khi bón chú ý phải rải phân xuống, lấp đất kín rồi mới gieo hạt. Không để hạt tiếp xúc với phân.
+  Đối với cây ăn quả: Dùng loại NPK 5.10.3 bón theo loại cây và tuổi cây mức 0,5 – 2kg/tuổi cây; Đào rãnh theo tán lá rộng 30 cm, rải phân, lấp đất kín phân rồi tưới nước. Thời điểm bón và mức bón cho từng loại cây theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật địa phương.
Loading...