Thông tin mô tả
Cách Dùng:
-  Mức bón cho 1 ha cà phê:
  +  Trồng mới: Khi trồng mới bón 10 – 12 tấn phân chuồng + 500 – 600 kg lân Văn Điển/ha.
Sau khi trồng bón 180 kg Urea + 120 kg Kali chia làm hai lần bón vào tháng 7 và tháng 9.
Năm thứ 2 và năm thứ 3 mỗi năm bón 80 – 100 kg đạm SA + 220 – 300 kg Urea + 500 – 600 kg Lân Văn Điển + 180 – 300 kg Kali, chia làm 3 lần bón trong năm.
  +  Cây cà phê kinh doanh: Cây được 04 tuổi trở lên, khuyến cáo bón như sau: đợt 1 (tháng 1 – 2) bón 200 kg đạm SA; đợt 2 (tháng 3 – 4) và đợt 3 (tháng 6 - 70 bón 600 – 700 kg NPK 12.8.12 hoặc NPK 10.8.12; 10.5.12; đợt 4 (tháng 8 – 9) bón 150 160 kg Urea + 170 kg Kali.
-  Mức bón cho 1 ha cao su:
  +  Trồng mới: Bón lót mỗi cây 5 – 10 kg phân chuồng + 0,3 – 0,5 kg Lân Văn Điển, bón xuống đáy rồi lấp đất đầy hố mới trồng.
  +  Cây cà phê kinh doanh: Bón phân làm 2 lần trong năm; Lần 1: Bón vào đầu mùa mưa (tháng 3,4): lượng 450 – 500 kg NPK 12.8.12; Lần 2: Bón vào cuối mùa mưa (tháng 8, 9): lượng 200 – 250 kg NPK 12.8.12
Loading...